جعبه کمک های اولیه با وسیله مدل مانا

 

مدل: مانا

این جعبه حاوی وسایل ایمنی به‌صورت کامل است