اسپرینکلر پایین زن Protector

برند: پروتکتور  | Protector

کاربرد: اطفا حریق

مدل: PS004 , PS002

واکنش: سریع و استاندارد