آچار چند منظوره آتش نشانی آریا کوپلینگ

 

برند: آریا کوپلینگ

پرتاب از ارتفاع 16 متر

کشش با نیروی 18 کیلونیوتن

حرارتی به مدت 24 ساعت و دمای 150 درجه سانتیگر