برگزاری مانور آتش نشانی

انجام آموزش و مانور و حمل و نقل رایگان آتش نشانی

آموزش و مانور و حمل و نقل رایگان آتش نشانی

 

مانور و حمل و نقل رایگان آتش نشانی

آموزش و مانور و حمل و نقل آتش نشانی